Privacy Statement SpelenderGrijs 

SpelenderGrijs draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, beter bekend als de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Heeft u na het lezen van de onderstaande informatie nog vragen, neem dan contact op met de verantwoordelijke binnen het managementteam via spelendergrijs@enactusutrecht.nl.


Vastlegging en beveiliging van gegevens

SpelenderGrijs verwerkt verscheidene persoonsgegevens van haar partners, spelers en bezoekers van de website. Wij zijn bij wet verplicht om deze gegevens correct te behandelen en transparantie te bieden over hoe wij met deze gegevens omgaan. 

Alle online gegevens zijn versleuteld met moderne technieken zodat enkel geautoriseerde personen toegang hebben tot de gegevens. Dit betreft het managementteam van SpelenderGrijs en de bestuurders van Enactus Utrecht. In sommige gevallen slaat SpelenderGrijs gegevens op in een of meer eigen bestanden. Wanneer dit aan de orde is zijn deze bestanden wederom streng versleuteld. Eventuele papieren met daarop persoonsgegevens staan altijd in afgesloten kasten. 


Welke gegevens verzamelen wij?

Klikgedrag
SpelenderGrijs verzamelt gegevens over het klikgedrag van websitebezoekers, alsmede informatie over de gebruikte apparatuur en informatie over het verblijf op de site. Deze informatie is geanonimiseerd en is niet te herleiden tot de identiteit van de websitebezoeker. De verzamelde gegevens worden uitgezet in statistieken waarmee de effectiviteit van aangeboden informatie, alsmede de navigatiestructuur worden beoordeeld. Het doel hiervan is het optimaliseren van de inrichting van de website, zodat SpelenderGrijs haar dienstverlening kan optimaliseren. 

Persoonsgegevens spelers
Wanneer een vrijwilliger (hierna genoemd ‘speler’) zich aanmeldt bij SpelenderGrijs dienen de volgende persoonsgegevens verplicht doorgegeven te worden: voornaam, voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, nationaliteit, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, BSN en IBAN. Deze gegevens worden gebruikt voor het contacteren van spelers, het controleren van een identiteit, de bedrijfsactiviteiten waar spelers voor worden ingezet en de correcte behandeling van geldstromen, zoals vergoedingen en belastingen. 

Persoonsgegevens activiteitenmanagers
Voor de administratie van onze bedrijfsactiviteiten slaan wij bepaalde persoonsgegevens op van medewerkers van verzorgings- of verpleegtehuizen die bij ons optredens afnemen, hierna genoemd ‘activiteitenmanagers’. Het gaat om voor- en achternaam, e-mailadres en in sommige gevallen een telefoonnummer. Deze gegevens worden in zulke gevallen vrijwillig aan ons verstrekt. 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Met externe partijen die persoonsgegevens verwerken die vanuit SpelenderGrijs komen is een verwerkingsovereenkomst getekend met betrekking tot het verwerken deze persoonsgegevens. Hierdoor kunnen deze partijen de gegevens alleen voor de beoogde doelen gebruiken en moeten deze vervolgens weer verwijderd worden. 


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij zullen alle gegevens die een speler of activiteitenmanager indient bewaren tot maximaal 2 jaar na respectievelijk het beëindigen van het vrijwilligerscontract of de samenwerking m.b.t. het organiseren van bedrijfsactiviteiten. Papieren machtigingen worden tot maximaal 10 jaar bewaard, zoals bij wet bepaald. 


Wat zijn uw rechten?

Inzage/rectificatie
U heeft ten alle tijden het recht om de door SpelenderGrijs bewaarde gegevens in te zien en om rectificatie aan te vragen wanneer er iets niet klopt in de administratie. U kan een overzicht van uw gegevens opvragen bij het managementteam via spelendergrijs@enactusutrecht.nl.

Bezwaar/klachten
U heeft volgens de wet het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer u dit nodig acht. Wanneer u het niet eens bent met het verzamelen van essentiële gegevens voor, kunt u het managementteam benaderen via spelendergrijs@enactusutrecht.nl. Wanneer er geen oplossing gevonden kan worden voor de situatie, zal het de samenwerking per direct beëindigd worden. 

Vergeten
Volgens de nieuwe GDPR heeft ieder persoon het recht om vergeten te worden. De originele bron van de gegevens zal blijven bestaan, maar informatie waarmee een individu te identificeren is zal worden verwijderd. Op deze manier bestaat er geen link meer tussen het individu en bepaalde informatie. Ook in dit geval zal de samenwerking per direct worden beëindigd . 

Overdracht
U heeft ook het recht op overdracht van gegevens. Wanneer u zich bij een andere instantie inschrijft, kunt u een instantie die reeds over deze gegevens beschikt verzoeken om benodigde gegevens te verstrekken. Op deze manier hoeft u niet opnieuw alle gegevens door te geven. In dit geval zal u een Excel bestand ontvangen met uw gegevens die bekend zijn bij de partij die de gegevens verstrekt.  


Verstrekking van gegevens

Wanneer een persoon niet instemt met het verstrekken van gegevens die nodig zijn, kan deze persoon geen samenwerking verkrijgen. SpelenderGrijs behoudt zich het recht om een inschrijving te weigeren wanneer de benodigde gegevens niet worden verstrekt. 

Wijzigingen 

Door veranderingen in onze bedrijfsactiviteiten of de wetgeving kan dit privacy statement veranderen. Wij raden u aan dit statement regelmatig te bekijken voor veranderingen. Dit privacy statement is laatst geüpdatet op 19 december 2020.